Een lang lint van nieuwe natuur

21-02-2017

Met de herinrichting van de Essche Stroom ontstaat er een kilometers lange strook nieuwe natuur. Deze ‘ecologische verbindingszone’ zorgt ervoor dat planten en dieren meer ruimte krijgen. Vanuit de Kampina kunnen zij straks ongehinderd het Helvoirts Broek en het Bossche Broek bereiken. Dat is goed voor de natuur en voor het voortbestaan van de soorten.

Het plan om de Essche Stroom opnieuw in te richten heeft meerdere doelen. Zo moet de beek veilig zijn en ook bij hoge waterstanden geen bedreiging vormen voor de inwoners van het gebied. Maar evengoed moet de Essche Stroom haar rol in het Brabantse land kunnen spelen. Een projectteam van het waterschap stelde zich de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de Essche Stroom onderdeel blijft van een aantrekkelijk landschap en voedingsbron van de natuur? Anke de Glopper en Marion Rensink werkten mee aan het antwoord.


 

Natuurlijke verbinding
Marion Rensink is planontwikkelaar voor het landelijk gebied. Ze wijst op de kaart: ‘Van bovenaf kun je goed zien dat de Essche Stroom de natuurlijke verbinding vormt tussen enkele grote natuurgebieden: de Kampina in het zuiden, het Helvoirts Broek in het midden, en het Bossche Broek in het noorden van het stroomgebied. Daarom heeft de provincie de Essche Stroom aangewezen als Ecologische Verbindingszone (EVZ). Als waterschap zorgen we nu voor de inrichting van die zone, tegelijk met de herinrichting van de Essche Stroom.’  

Ecologische verbindingszones
Dieren en planten moeten contact hebben met soortgenoten in andere gebieden. Anders lopen zij de kans uit te sterven. Ecologische verbindingszones zijn groene verbindingen tussen natuurgebieden, die fungeren als trekroutes en (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied. Omdat bij de realisatie ervan vaak nieuwe wandel- en fietsroutes worden aangelegd, maken de verbindingszones het landschap ook voor de mens aantrekkelijker. Door ruimte te maken voor de berging van water tijdens hevige regenbuien dragen ecologische verbindingszones verder bij aan het voorkomen van wateroverlast.

Nat kralensnoer
‘Het is de bedoeling dat de Essche Stroom uiteindelijk één langgerekt natuurlijk beekdal vormt,’ zegt Anke de Glopper, ecoloog bij het waterschap. ‘Dan heb je een ononderbroken ecologische verbindingszone, van landgoed Nemelaer tot de monding van de Essche Stroom in de Dommel. Maar daarvoor zijn vooral in en rond de kom van Esch extra maatregelen nodig. Hier grenzen immers bebouwing en waterkeringen direct aan de Essche Stroom en is er weinig ruimte voor natuur. De oplossing is om zo dicht mogelijk in de buurt enkele kleine natte natuurgebiedjes in te richten, met veel poelen, houtwallen en loofbosjes. Die gebiedjes vormen dan voor dieren en planten ‘stapstenen’ in de grote ecologische verbindingszone.’Waterkeringen langs de kom van Esch

Drie stapstenen
Drie stapstenen Waterschap De Dommel heeft een plan gemaakt om bij Esch drie locaties in te richten als stapstenen. Daarover is al geruime tijd overleg met bewoners. Anke de Glopper: ‘Als het goed is, gaan zich op die drie plekken straks allerlei diersoorten vestigen, zoals kamsalamander, das, boomkikker en waterspitsmuis.’

 1. Waterontdekplek
  Bij de Willibrordusschool ontstaat een prachtige nieuwe locatie met weidse vergezichten, groen en water, waar vooral kinderen van zullen genieten.
  Zie https://www.esschestroom.nl/index.php?pid=16&news=202
 2. ’t Haventje
  Tussen het Oud Mannengasthuis en de Haarensebrug herleeft het verleden. Behalve cultuurhistorie en recreatie biedt het nieuwe Haventje straks een fraai landschap, met fruitbomen en ander groen.
  Zie https://www.esschestroom.nl/index.php?pid=16&news=203
 3. Essche Loopje
  Op de plek waar de Essche Stroom en het Essche Loopje elkaar treffen, komen in de toekomst twee ecologische verbindingszones bijeen. Daarom komt ook hier een stapsteen. Op deze locatie verschijnen een poel, houtwallen, rietkragen en een drassige zone.


Impressie van de stapsteen bij het Essche Loopje

Planning
De stapstenen als onderdeel van de ecologische verbindingszone worden nu in een projectplan beschreven. Dat wordt binnenkort voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Als het wordt goedgekeurd kan de aanleg van de drie stapstenen nog dit najaar van start gaan. Dan is de Essche Stroom een heel eind ingericht als ecologische verbindingszone. Maar zeker nog niet helemaal. Want stroomopwaarts, van Esch tot bij kasteel Nemelaer, moet de herinrichting van de beek nog beginnen.


Impressie: zo kan de Essche Stroom er stroomopwaarts van Esch uitzien

« Terug