Terugblik informatiebijeenkomst over keringen in Esch

17-05-2019

Woensdag 17 april 2019 organiseerde Waterschap De Dommel een informatieavond over het verhogen van de keringen in Esch. Tijdens deze bijeenkomst in Dorpshuis De Es werd het ontwerp van de nieuwe dijken gepresenteerd. Ook was er een toelichting op het plan om de stuw stroomopwaarts te verplaatsen.

Met een opkomst van circa 44 personen was de informatieavond op 17 april jl. over de regionale keringen in Esch goed bezocht. Projectleider Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel gaf in een presentatie een toelichting op de aanpak van de regionale keringen in Esch. Over een traject vanaf de Wertjes ten zuiden van Esch tot aan het spoor wordt 2,4 kilometer kering verbeterd en aangelegd. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt een ‘groene dijk’ of een dijk met damwand aangelegd. Tijdens de informatieavond heerste begrip voor de aanpak van de regionale keringen. De aanwezigen waren vooral benieuwd naar de uitvoeringsperiode en –methoden. Hierover wordt nog uitgebreid gecommuniceerd.


Groene dijk waar ruimte is (groene lijn)
Technische oplossing bij huizen (damwand en overkluizingen) (rode lijn)

Na de presentatie van Hans Koekkoek gaf Marc Bruins Slot van de gemeente Haaren meer informatie over de vervanging van de brug in de Spankerstraat. De brug wordt in 2020 vervangen. Tijdens de uitvoering van de regionale keringen en de vervanging van de brug vindt nauw contact plaats tussen Waterschap De Dommel en gemeente Haaren.

Presentaties over het projectplan

Presentatie Hans Koekkoek over ontwerp regionale kering

Presentatie Marc Bruins Slot van gemeente Haaren over brig Spankerstraat

Waarom werken aan de kering in Esch?
Uit een toetsing van de huidige kering rond Esch, blijkt dat die aan de oostzijde van de Essche Stroom rondom Esch niet voldoet aan de huidige eisen en bewoners niet beschermt zijn tegen hoogwater. Hydrologische en geotechnische berekeningen geven aan dat de kering hoger en breder moet worden om robuust en klimaatbestendig te zijn. Esch moet volgens de gestelde landelijke normen beschermd worden tegen een hoogwatersituatie die eens in de 150 jaar (1/150) kan voorkomen. Het projectplan voor de kering vloeit voort uit de Verordening Water van de Provincie Noord-Brabant.

Totaalproject
Het project is onderdeel van het overkoepelende project Essche Stroom dat in totaal bestaat uit drie deelprojecten. Het eerste deelproject, de Ecologische Verbindingszone, is in 2018 gerealiseerd. Nu is het deelproject Regionale keringen aan de beurt. Ook vinden de voorbereidingen plaats voor het derde deelproject: Beekherstel Essche Stroom (zie ook Puzzelen met beekherstel). Bij de verbetering van de kering wordt rekening gehouden met de effecten van de toekomstige herinrichting van de Essche Stroom.

Ook ter inzage
Het projectplan Waterwet dat wordt opgesteld voor de regionale kering, wordt binnenkort aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap voorgelegd. Vanaf dat moment ligt het plan ter inzage. We informeren u hierover, via de nieuwsbrief en het waterschapsblad (digitale bekendmaking). Deze zomer volgt het aanvragen van de benodigde vergunningen en het voorbereiden van de aanbesteding. Streven is dat de aannemer dit najaar nog aan de slag gaat met de keringen. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden en uiterlijk in 2021 klaar zijn.

Keukentafelgesprekken

De afgelopen periode heeft het waterschap regelmatig contact gehad met bewoners van de Kollenberg. De damwand grenst immers vrijwel direct aan hun achtertuin. Ook met andere belanghebbenden langs het traject zijn keukentafelgesprekken gevoerd.

 

« Terug