HERINRICHTING BRUGGELAAR

Laatste nieuws

Wensen en ideeën, maak ze kenbaar!
Omdat het organiseren van een informatieavond (nog) niet mogelijk is, vanwege de maatregelen die het kabinet getroffen heeft voor de aanpak van het coronavirus, hebben wij een presentatie gemaakt met extra toelichting op de opgave die Waterschap De Dommel heeft voor deelproject Bruggelaar.

De presentatie bevat redelijk wat tekst, dit om u zo duidelijk mogelijk te informeren over de aanleiding en de doelen van het project. U kunt deze presentatie op uw gemak doorlezen, wanneer u er tijd voor heeft.

Presentatie Herinrichting Bruggelaar
Schetsontwerp mogelijke inrichting projectgebied Bruggelaar

Graag horen we uw reactie en zeker ook uw eventuele ideeen en wensen voor dit gebied. Wij nodigen u van harte uit om het projectteam een mail te sturen  esschestroom@dommel.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.


Herinrichting Bruggelaar
Het deelproject Bruggelaar (voorheen project ‘Kom Esch-Ruiting’). kent al een lange geschiedenis. Gestart in 2006 met veel enthousiasme en betrokkenheid uit de omgeving, werd er in 2009 abrupt een halt toegeroepen. Door verschillende oorzaken, waaronder het vervallen van de opgave om een Robuuste Verbinding langs de Essche Stroom te realiseren, heeft het waterschap in 2009 de planvorming voor de Essche Stroom bij Esch moeten opschorten.

In 2014 is het project weer opgestart (onder de naam Kom Esch- Ruiting) en wordt het in delen uitgevoerd. Zo hebben we het project Ecologische stapstenen Esch uitgevoerd en afgerond en staat project Keringen Esch in de startblokken om uitgevoerd te worden.  

Projectgebied
Waar het projectgebied eerst tot aan de stuw in Esch was uitgetekend, is dit gebied vergroot en wordt ook  de Essche Stroom vanaf de Nemer (bij de Belversedijk) tot aan de stuw in Esch opnieuw ingericht. Ook worden de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep meegenomen.

Puzzelstukjes
Er zijn veel deelgebieden binnen het project die we zien als verschillende losse puzzelstukjes. Ieder puzzelstukje kent zijn eigen uitdagingen. Het is de bedoeling dat de puzzelstukjes goed in elkaar passen. Hoe gaan we dit doen?

In 2005 is er een visie voor de Essche Stroom gemaakt waarin beschreven is hoe het waterschap in fases zou gaan werken aan een schone waterbodem, het bergen en afvoeren van water en ook meer ruimte voor natuur en recreatief medegebruik. De visie is in deelprojecten gerealiseerd en dit traject vormt het sluitstuk.  Het traject kent diverse deelgebieden die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Binnen deze deelgebieden spelen vraagstukken over mogelijkheden voor agrarisch gebruik, natuur en water (zoals bijvoorbeeld detailafwatering en waterberging). Het is een hele puzzel om binnen deze gebieden de kansen en knelpunten in kaart te brengen, oplossingen te verzinnen én om vervolgens deze deelgebieden weer met elkaar te verbinden tot één geheel. Een proces dat veel tijd kost. Aan de hand van een ‘praatplaat’ voeren we in het gebied inventariserende gesprekken, waarbij we de mogelijkheden voor iedere grondeigenaar onderzoeken en de voorstellen voor grondruil bespreken.

De opgave
Het realiseren van de (water)doelen in dit gebied staat hoog op de prioriteitenlijst van Waterschap De Dommel. We willen een robuust watersysteem aanleggen dat ook voldoet in extreme omstandigheden. Het meest belangrijke doel is de inwoners en gebouwen in Esch te beschermen tegen mogelijk hoog water.
De nieuwe loop van de Essche Stroom en de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep krijgen een meanderend karakter met een halfopen landschap. Dit is een landschap met begroeiing langs de randen van de percelen. Ook komen er her en der bossen waardoor een gevarieerd landschap ontstaat  met fraaie doorkijkjes. Ter hoogte van Esch verplaatsen we de stuw ongeveer 300 meter stroomopwaarts richting de Ruiting. Vissen kunnen de stuw in de toekomst passeren door een meanderende vistrap langs de stuw. Op dit moment onderzoeken we of het water van de Broekleij uit kan komen op de Essche stroom. Bovengenoemde puzzelstukjes leiden ook tot recreatieve kansen.

Ideeën en wensen vanuit de omgeving
De inventariserende gesprekken met de grondeigenaren zijn in volle gang. We hebben nog niet iedereen gesproken; maar dit volgt in de komende maanden. Aan de hand van de opgehaalde ideeën en uitgewerkte oplossingen zien we voldoende kansen om te komen tot een gedragen plan. 

Informatiebijeenkomst uitgesteld ivm coronavirus
in april 2020, stond er een informatiebijeenkomst voor het deelproject Essche Stroom Bruggelaar op het programma. Het persbericht en de uitnodigingsbrieven lagen klaar om verstuurd te worden. En toen werden wij, net als iedereen, geconfronteerd met het coronavirus. Al vrij snel werd duidelijk dat er geen bijeenkomsten meer gehouden mochten worden. Het projectteam is nu, vanuit hun thuiswerkplek, druk met zoeken naar alternatieve middelen waarmee we u het beste kunnen informeren en betrekken bij de plannen voor deelproject Bruggelaar. Zodra we hierover meer nieuws hebben, hoort u dit van ons.
 

Financiering en samenwerking
Het project Essche Stroom Bruggelaar  wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.